Jannie de Groot Grafische vormgeving

Print 3-Paneel boeken

Privacyverklaring

Lotus Haarmode hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Lotus Haarmode houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegeven welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Lotus Haarmode zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien i na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Communicatie over uw afspraak;
 • Het opslaan van informatie over uw vorige behandelingen;
 • Administratieve doeleinden.

Voor bovenstaande doelstelling(en) zullen wij onder meer de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Adresgegevens.

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als je zelf ingeschreven wenst te blijven.

Wij beschermen de gegevens die wij ontvangen.

 • Alle personen die namens ons van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Wij beschermen de gegevens die wij versturen of met derden delen.

 • als wij externe dienstverleners of andere derden inschakelen die toegang hebben tot persoonsgegevens van onze klanten, dan sluiten we met die partij een (sub-) verwerkersovereenkomst. Wij werken met derde partijen die voldoen aan onze beveiligingsvereisten;
 • Lotus verkoopt jouw gegeven niet aan derde en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers

Persoonsgegevens van leveranciers worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Bestelling(en) plaatsen;
 • Communicatie over uw leveringen.

Voor bovenstaande doelstelling(en) zullen wij onder meer de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Bedrijfsnaam;
 • E.v.t. contactpersoon;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden dor Lotus Haarmode opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie maximaal 7 jaar.

Wij beschermen de gegevens die wij ontvangen.

 • Alle personen die namens ons van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Wij beschermen de gegevens die wij versturen of met derden delen.

 • als wij externe dienstverleners of andere derden inschakelen die toegang hebben tot persoonsgegevens van onze klanten, dan sluiten we met die partij een (sub-) verwerkersovereenkomst. Wij werken met derde partijen die voldoen aan onze beveiligingsvereisten;
 • Lotus verkoopt jouw gegeven niet aan derde en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door ons verwerkt ten behoeve van het uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst. Grondslag voor deze persoonsgegevens is de arbeidsovereenkomst. Voor de bovenstaande doelstelling(en) zullen wij onder meer de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Wij beschermen de gegevens die wij ontvangen

 • Alle personen die namens ons van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Wij beschermen de gegevens die wij versturen of met derden delen

 • als wij externe dienstverleners of andere derden inschakelen die toegang hebben tot persoonsgegevens van onze klanten, dan sluiten we met die partij een (sub-) verwerkersovereenkomst. Wij werken met derde partijen die voldoen aan onze beveiligingsvereisten;
 • Lotus verkoopt jouw gegeven niet aan derde en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Minderjarigen Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens die bij ons werkzaam zijn (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegewoordiger.

Bewaartermijn Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Contactgegevens

Zijn er vragen? Neem gerust contact op met:
Kirstin Hilhorst
Lotus Haarmode